Regulamin

Regulamin świadczenia usług w serwisie Doładowanie.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego doladowanie.pl

§1. Definicje

 1. Operator – podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne na rzecz Usługobiorcy. Aktualna lista Operatorów dostępna jest na stronie głównej Serwisu.
 2. Dystrybutor – podmiot świadczący usługi udzielenia dostępu do konta w elektronicznej platformie dystrybucji cyfrowej na rzecz Usługobiorcy. Aktualna lista Dystrybutorów dostępna jest na stronie głównej Serwisu.
 3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://doladowanie.pl, za pośrednictwem której Użytkownikowi świadczone są usługi drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca – firma Sugest Łukasz Spych z siedzibą w Turku (62-700) przy ul. Kolska Szosa 28, zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP: 668-193-39-99, REGON: 301578387, będąca jednocześnie właścicielem Serwisu.
 5. Płatności Online – system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych oraz płatności kartą w Serwisie obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182 (kod pocztowy: 60-166), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000,00 zł w całości opłacony, numer NIP 7792308495 oraz numer REGON 300523444.
 6. Usługa Doładowania – usługa umożliwiająca Użytkownikowi doładowanie wybranego konta, opisana w dalszej części Regulaminu.
 7. Użytkownik / Usługobiorca – podmiot korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych).
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.

§2. Charakterystyka Usług

 1. Usługa Doładowania polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę doładowania konta telefonu komórkowego u wybranego Operatora telefonii komórkowej lub konta w elektronicznej platformie dystrybucji cyfrowej u wybranego Dystrybutora. Użytkownik ma możliwość doładowania wybranego przez siebie konta dowolną kwotą środków pieniężnych wyrażonych w polskich złotych, w ramach nominałów wskazanych w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany dostępnych Operatorów oraz Dystrybutorów, a także nominałów doładowań dostępnych w ramach tych podmiotów.
 3. Doładowanie konta może zostać wykorzystane przez Użytkownika na usługi telekomunikacyjne, zgodnie z zasadami określonymi pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem, lub na usługi zgodne z zasadami określonymi pomiędzy Użytkownikiem i Dystrybutorem. Szczegóły dotyczące warunków świadczenia usług przez Operatorów i Dystrybutorów określone są w umowach, regulaminach i cennikach tych podmiotów.

§3. Realizacja Usług

 1. Korzystanie z Usługi Doładowania możliwe jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem udostępnionych Płatności Online. Płatność za Usługę Doładowania powinna zostać dokonana niezwłocznie po jej zamówieniu.
 2. W celu skorzystania z Usługi Doładowania konieczne jest wybranie Operatora lub Dystrybutora, kwoty doładowania oraz podanie imienia, numeru telefonu i adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie transakcji, a także zaakceptowanie wymaganych oświadczeń. W następnym kroku konieczne jest również wybranie formy płatności.
 3. Realizacja Usługi Doładowania następuje na żądanie Użytkownika natychmiast po otrzymaniu od Płatności Online potwierdzenia dokonania zapłaty przez Użytkownika w kwocie wybranych doładowań.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji losowych np. awarii, przerw technicznych itp. ze strony Płatności Online, wybranej formy płatności (np. banku ING) lub Usługodawcy czas realizacji Usługi Doładowania może ulec wydłużeniu.
 5. Usługa Doładowania zostaje uznana za zrealizowaną po przesłaniu Użytkownikowi indywidualnej treści alfanumerycznej, umożliwiającej doładowanie konta u wybranego Operatora lub Dystrybutora, kwotą określoną wcześniej przez Użytkownika.
 6. Usługodawca na życzenie Użytkownika może wystawić oraz przesłać Fakturę VAT w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otrzymania Faktury za zakupione doładowanie, Użytkownik powinien w trakcie dokonywania transakcji (w kroku 2) zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie wystawiona i przesłana Użytkownikowi niezwłocznie po realizacji Usługi Doładowania.

§4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Dane przetwarzane są i umieszczane w bazie danych prowadzonej przez Usługodawcę.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji usług objętych Regulaminem, w celu monitorowania aktywności Użytkownika w Serwisie Usługodawcy oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych i dotyczących go danych oraz prawo do żądania ich poprawienia.
 4. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Serwisie może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności poprzez wiadomość e-mail oraz SMS, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.). Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili odwołana. Do odwołania zgody wystarczy złożenie Usługodawcy przez Użytkownika stosownego oświadczenia woli.

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje są przyjmowane drogą elektroniczną – za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie: https://doladowanie.pl/reklamacje/, bądź w formie pisemnej na adres siedziby głównej Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, numer transakcji, nazwę Operatora lub Dystrybutora, kwotę doładowania, zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także numer telefonu oraz adres e-mail niezbędny do doręczenia odpowiedzi na reklamację.
 3. Na prośbę Użytkownika, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi otrzymanie reklamacji pocztą elektroniczną.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie Usługodawca wyjaśnia Użytkownikowi przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia zgodnie z brzmieniem ust. 2 – Usługodawca zwraca się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie.
 6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń, może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

§6. Komunikacja i wymogi techniczne

 1. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie przewidują inaczej, w szczególności §5 (Reklamacje), Użytkownik może komunikować się z Usługodawcą drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://doladowanie.pl/kontakt lub za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]
 2. Użytkownik dodatkowo może również kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem chatu on-line, poprzez wiadomości sms lub telefonicznie z infolinią Usługodawcy.
 3. Usługi świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin świadczone są drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z Usług Użytkownik powinien spełnić minimalne wymagania techniczne – posiadać urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet i prawidłowe wyświetlanie stron www, posiadać konto e-mail oraz telefon komórkowy.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika, przy korzystaniu z Serwisu, treści co do których wprowadzania Użytkownik nie jest uprawniony, a w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.

§7. Obowiązywanie i odstąpienie od Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi Doładowania zawierana i rozwiązywana jest za pośrednictwem Serwisu, poprzez akceptację Regulaminu i zamówienie Usługi Doładowania.
 2. Umowa zawierana jest na czas określony obejmujący realizację pojedynczej Usługi Doładowania. Każdorazowe skorzystanie z z Usługi Doładowania wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie w zakładce Regulamin oraz jest dostarczana Użytkownikowi w formie linku do Regulaminu na podstronie umożliwiającej Użytkownikowi potwierdzenie zamówienia Usługi Doładowania.
 3. Usługa Doładowania jest realizowana w całości natychmiast po dokonaniu płatności przez Użytkownika oraz otrzymaniu od niego żądania natychmiastowego wykonania Usługi.
 4. Oświadczenie Użytkownika o żądaniu natychmiastowej realizacji Usługi Doładowania składane jest za pośrednictwem Serwisu.
 5. Całkowite zrealizowanie Usługi Doładowania na żądanie Użytkownika, polegające na przesłaniu Użytkownikowi indywidualnej treści alfanumerycznej umożliwiającej doładowanie konta u wybranego Operatora lub Dystrybutora, skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.
 6. O ile nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 5, Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie może zostać dokonane przez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej lub pisemnej na adres siedziby głównej Usługodawcy.
 7. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie Serwisu Doładowanie.pl w zakładce „Regulamin”. Ponadto Usługodawca będzie informował Użytkowników Serwisu o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem poczty elektronicznej.