Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu doładowanie.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w serwisie Doładowanie.pl, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na Urządzeniach Użytkownika za pomocą cookies.

§1. Definicje

 1. Serwis Doładowanie.pl – strona internetowa dostępna pod adresem https://doladowanie.pl, za pośrednictwem której Użytkownikowi świadczone są usługi drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca – firma Sugest Łukasz Spych z siedzibą w Turku (62-700) przy ul. Kolska Szosa 28, zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP 668-193-39-99, REGON 301578387.
 3. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu.
 4. Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik – podmiot korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

§2. Pliki cookies

 1. Usługodawca informuje, że wykorzystuje pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on z Serwisu.
 2. Pliki cookies stosowane przez Usługodawcę są ̨bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, w szczególności nie stanowią wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Pliki cookies pozwalają dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
 4. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 5. Rodzaj i trwałość plików cookies wykorzystywanych przez Usługodawcę zależy od usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Ze względu na czas przez jaki plik cookie będzie umieszczony w Urządzeniu, pliki cookies wykorzystywane w Serwisie można podzielić na:
  1. a)  Pliki cookies sesyjne: są ̨przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przegląd Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia,
  2. b)  Pliki cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
 7. Ze względu na pochodzenie, pliki cookies wykorzystywane w Serwisie można podzielić na:
  1. a) Pliki cookies własne: umieszczone w Serwisie bezpośrednio przez Usługodawcę
  2. b) Pliki cookies zewnętrzne: umieszczone w Serwisie przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez serwis Doładowanie.pl (np. Google Analytics).
 8. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies m.in. w następujących celach:
  1. a)  konfiguracji Serwisu, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji Serwisu,
  2. b)  uwierzytelnianiu Użytkownika w Serwisie i utrzymaniu sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. c)  tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości,
  4. d)  pozyskiwania informacji o źródle, z którego Użytkownik trafił na stronę Serwisu (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego, Google Adwords),
  5. e)  dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam i usług,
  6. f)  zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 9. Wykorzystywanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on z Serwisu, jest dozwolone pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi uprzednią zgodę na takie działanie.
 10. Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 8, za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej.
 11. Użytkownik Serwisu może nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu (szczegółowe instrukcje dotyczące wyłączenia obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych).
 12. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. przeglądarki internetowe), domyślnie dopuszczają obsługę i przechowywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników serwisu. Użytkownik Serwisu powinien sprawdzić ustawienia oprogramowania, z którego korzysta i ewentualnie dokonać odpowiednich zmian tych ustawień. W szczególności można zmienić ustawienia tego oprogramowania w taki sposób, żeby zablokować automatyczną obsługę plików cookie.
 13. Jeżeli Użytkownik Serwisu wyrazi zgodę żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, umożliwiały obsługę plików cookies, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystywanie przez serwis plików cookies w zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności, w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. W takim przypadku Usługodawca będzie uprawniony do wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Urządzeniu.
 14. Usługodawca informuje, że wyłączenie przez Użytkownika Serwisu obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu.

§3. Ochrona danych

 1. W przypadku gdy Usługodawca za pośrednictwem strony internetowej Doładowanie.pl uzyskuje dostęp do danych osobowych Użytkownika, stosuje się postanowienia paragrafu trzeciego (§3).
 2. Usługodawca dba o prywatność Użytkowników – dzięki specjalnym zabezpieczeniom technologicznym oraz proceduralnym gwarantuje Użytkownikom bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są przez Usługodawcę i jego partnerów dla celów związanych z realizacją usług oferowanych w Serwisie lub organizacją akcji promocyjnych (np. bonusów, konkursów, loterii) oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku dokonania Rejestracji w Serwisie dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika i zarządzania tym kontem.
 5. Dane Użytkownika są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy.
 6. Doładowanie.pl oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed udostępnieniem danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 7. Wszelkie dane i informacje przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane osobowe trafiają z Urządzenia do Serwisu z wykorzystaniem technologii kryptograficznych (np. protokołu SSL).
 8. W przypadku gdy Usługodawca świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu, ich realizacja odbywa się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zgodnie z jej zastrzeżeniami dotyczącymi przesyłania informacji handlowych z wykorzystaniem danych osobowych podanych przez osoby korzystające z Serwisu.

§4. Informacje handlowe

 1. Usługodawca nie wysyła Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych przez Usługodawcę oraz jego partnerów handlowych wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Usługodawca przestrzega wymogów prawnych dotyczących przesyłania informacji handlowych, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca przestrzega wymogu uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na przekazywanie informacji handlowych pochodzących od Serwisu Doładowanie.pl (lub jego partnerów handlowych) na Urządzenie Użytkownika (stosownie do art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. prawo telekomunikacyjne).

§5. Bezpieczeństwo użytkownika

 1. Jeśli Użytkownik będzie miał wątpliwości co do autentyczności maila otrzymanego od Serwisu Doładowanie.pl, prosimy o pilny kontakt w celu sprawdzenia czy wiadomość rzeczywiście pochodzi od Serwisu Doładowanie.pl. W takim celu należy przesłać otrzymaną wiadomość wraz z prośbą o weryfikację wiadomości na adres e-mail: [email protected]
 2. Proste błędy językowe w otrzymanej wiadomości oraz podejrzana konstrukcja zdań powinny być dla Użytkownika ostrzeżeniem.
 3. Użytkownik w pasku adresu swojej przeglądarki zawsze powinien sprawdzać, czy adres Serwisu zaczyna się od “https://”, a nie “http://” („s” oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli bezpieczne).
 4. Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta w Serwisie (loginu i hasła). Doładowanie.pl nigdy nie prosi swoich Użytkowników o podanie danych dostępowych do konta w Serwisie, więc wszelkie prośby o takie udostępnienie powinny być przez Użytkownika ignorowane. W przypadku otrzymania prośby udostępnienia danych dostępowych prosimy o natychmiastowy kontakt z Biurem Obsługi Klienta serwisu Doładowanie.pl.
 5. Serwis zawiera linki (np. w formie logotypów podmiotów zewnętrznych), które przekierowują osobę przeglądającą Serwis na zewnętrzną stronę internetową. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania cookies. Usługodawca zachęca Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących w zewnętrznych Serwisach.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie Serwisu Doładowanie.pl w zakładce „Polityka Prywatności”. Ponadto Usługodawca będzie informował Użytkowników Serwisu o zmianach w Polityce Prywatności za pośrednictwem poczty elektronicznej.